VI TÍNH HÙNG DŨNG: PIN OUT DAN PERSAMAAN FLYBACK

Google
Tìm trên Web HDCoomputer

PIN OUT DAN PERSAMAAN FLYBACK154-064P
154-177B
FCK-14B047
6174-8004A[KADANG 12V/16V GA ADA]
6174Z-6040X
C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc

154-064G

154-177E
C-180V-92V-125VBOST--24V-12V-GND-ABL-HT-AFC

F 0101KM-SA

F 0141 PE-M
C _ B+ _ Gnd _ 24v _ 16v _ Afc _ 180v _ Gnd _ Heater _ Abl

K 148 TC

C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc

FCG 2045 BL

Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v

FSA 16012M

DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M
C – B+ – Afc _ Boost-up _ 16,5 _ Abl _ 25v _ Gnd _ 185v _Heater

JF 0501-1206

C _ B+ _ 180v _ 16v _ 25v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

JF0601-19577 (polytron)

C_B+_gnd_200v_nc_Ht_nc_abl_+12_-12

FCK 14A006

FCM 2015HE
FCM 14A032
FTK21R002
C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

FCM-20B061N (polytron)

c_B+_gnd_185_nc_Ht_Nc_abl_+12_-12

FUY-20C009 (akari)

C_180_B+_gnd_nc_24_nc_abl_Ht_afc

BSC 65A

C _ B+ _ 190v _ Gnd _ Nc _ Nc _ 14,5v _ Abl _ Heater _ Afc

154 – 132A

154 – 132C
C _ 40v _ 16,5 _ Heater _ Gnd _ B+ _ 180v _ Gnd _ Abl _40v

FCK 1411 L 01

FCM 14A025
C _ Boost-up _ Abl _ B+ _ Gnd _ 180v _ 24V _ Heater _ Afc _ 16,5v

154 189H

154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

MC – FBC-015

LCE CF0854
C _ B+ _ Gnd _ Afc _ 185 _ Heater _ 25 _ 15 _ Gnd _ Abl

FSV – 20A001

FCK – 14A033
FSV – 14A001
C _ B+125v _ Abl _ Nc _ Gnd _ 185 _ 46 _ Heater _ Nc _ 16,5

FTK-14A004P (samsung)

C_B+125v_ABL_ Nc_ Gnd_ 180v_24v_Ht_afc_16,5

8-598-858–00

8-598-811
C _ B+135v _ 200v _ Heater _ Gnd _ -16,5(vertkl) _ Gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ Nc _ Abl

TFB 4125 DY (thosiba)

TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc

BSC 22-01-06

BSC 25-48
BSC 25-4803
BSC 24-01N362
C _ B+ _ Nc _ afc _ gnd _ Heater _abl _ nc

BSC 24-01N4014K

BSC 25-T1010A
BSC 25-09N21A
BSC 25-05N2110A
BSC 25-09N20E
Tep _ C _ Tep _ B+ _ Tep _ Tep _ gnd _ Heater _ abl _ 180v

DCF 2217J

C _ B+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ heater

BSC22-01N401

BSC25-1194
BSC-4803T
BSC22-20007(B+125)
BSC25-N0803A

JF0501-1901

BSC23-N0114

TCL

BSC25-0299D
JF0501-1914
BSC25-0231

BSC25-2023S

BSC25-0106
BSC25-2666S
BSC25-0111

JF0501-19959

BSC25-0235A

BSC25-05N2135H

BSC25-N0379
BSC25-3604V

84-L83-606-01

FTK14B011
COL-B115V-24-G-185V-H-ABL-G-AFC-12V

FOO67PE

F0069PE

BSC26-2631S/FA060WJ-SA

JF0501-3260S/FA071WJ-A

6174-6006H/BSC24-3366
154-064P
154-177B
FCK-14B047
6174-8004A[KADANG 12V/16V GA ADA]
6174Z-6040X
C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc

154-064G

154-177E
C-180V-92V-125VBOST--24V-12V-GND-ABL-HT-AFC

F 0101KM-SA

F 0141 PE-M
C _ B+ _ Gnd _ 24v _ 16v _ Afc _ 180v _ Gnd _ Heater _ Abl

K 148 TC

C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc

FCG 2045 BL

Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v

FSA 16012M

DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M
C – B+ – Afc _ Boost-up _ 16,5 _ Abl _ 25v _ Gnd _ 185v _Heater

JF 0501-1206

C _ B+ _ 180v _ 16v _ 25v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

JF0601-19577 (polytron)

C_B+_gnd_200v_nc_Ht_nc_abl_+12_-12

FCK 14A006

FCM 2015HE
FCM 14A032
FTK21R002
C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

FCM-20B061N (polytron)

c_B+_gnd_185_nc_Ht_Nc_abl_+12_-12

FUY-20C009 (akari)

C_180_B+_gnd_nc_24_nc_abl_Ht_afc

BSC 65A

C _ B+ _ 190v _ Gnd _ Nc _ Nc _ 14,5v _ Abl _ Heater _ Afc

154 – 132A

154 – 132C
C _ 40v _ 16,5 _ Heater _ Gnd _ B+ _ 180v _ Gnd _ Abl _40v

FCK 1411 L 01

FCM 14A025
C _ Boost-up _ Abl _ B+ _ Gnd _ 180v _ 24V _ Heater _ Afc _ 16,5v

154 189H

154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

MC – FBC-015

LCE CF0854
C _ B+ _ Gnd _ Afc _ 185 _ Heater _ 25 _ 15 _ Gnd _ Abl

FSV – 20A001

FCK – 14A033
FSV – 14A001
C _ B+125v _ Abl _ Nc _ Gnd _ 185 _ 46 _ Heater _ Nc _ 16,5

FTK-14A004P (samsung)

C_B+125v_ABL_ Nc_ Gnd_ 180v_24v_Ht_afc_16,5

8-598-858–00

8-598-811
C _ B+135v _ 200v _ Heater _ Gnd _ -16,5(vertkl) _ Gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ Nc _ Abl

TFB 4125 DY (thosiba)

TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc

BSC 22-01-06

BSC 25-48
BSC 25-4803
BSC 24-01N362
C _ B+ _ Nc _ afc _ gnd _ Heater _abl _ nc

BSC 24-01N4014K

BSC 25-T1010A
BSC 25-09N21A
BSC 25-05N2110A
BSC 25-09N20E
Tep _ C _ Tep _ B+ _ Tep _ Tep _ gnd _ Heater _ abl _ 180v

DCF 2217J

C _ B+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ heater

BSC22-01N401

BSC25-1194
BSC-4803T
BSC22-20007(B+125)
BSC25-N0803A

JF0501-1901

BSC23-N0114

TCL

BSC25-0299D
JF0501-1914
BSC25-0231

BSC25-2023S

BSC25-0106
BSC25-2666S
BSC25-0111

JF0501-19959

BSC25-0235A

BSC25-05N2135H

BSC25-N0379
BSC25-3604V

84-L83-606-01

FTK14B011
COL-B115V-24-G-185V-H-ABL-G-AFC-12V

FOO67PE

F0069PE

BSC26-2631S/FA060WJ-SA

JF0501-3260S/FA071WJ-A

6174-6006H/BSC24-3366
154-064P
154-177B
FCK-14B047
6174-8004A[KADANG 12V/16V GA ADA]
6174Z-6040X
C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc

154-064G

154-177E
C-180V-92V-125VBOST--24V-12V-GND-ABL-HT-AFC

F 0101KM-SA

F 0141 PE-M
C _ B+ _ Gnd _ 24v _ 16v _ Afc _ 180v _ Gnd _ Heater _ Abl

K 148 TC

C – 180v _ B+ – Gnd _ Afc _ 16v _ Abl _ Heater _ Nc _ Nc

FCG 2045 BL

Afc – 16,5v _ Heater _ Boost-up _ B+83v _ Gnd _ Nc _ C _ Abl _ 175v _ 24v

FSA 16012M

DCF 2077A
DCF 1577
FSA 16012M
C – B+ – Afc _ Boost-up _ 16,5 _ Abl _ 25v _ Gnd _ 185v _Heater

JF 0501-1206

C _ B+ _ 180v _ 16v _ 25v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

JF0601-19577 (polytron)

C_B+_gnd_200v_nc_Ht_nc_abl_+12_-12

FCK 14A006

FCM 2015HE
FCM 14A032
FTK21R002
C _ B+ _ Abl _ 24v _ Heater _ 16v _ 180v _ Gnd _ Nc _ Abl

FCM-20B061N (polytron)

c_B+_gnd_185_nc_Ht_Nc_abl_+12_-12

FUY-20C009 (akari)

C_180_B+_gnd_nc_24_nc_abl_Ht_afc

BSC 65A

C _ B+ _ 190v _ Gnd _ Nc _ Nc _ 14,5v _ Abl _ Heater _ Afc

154 – 132A

154 – 132C
C _ 40v _ 16,5 _ Heater _ Gnd _ B+ _ 180v _ Gnd _ Abl _40v

FCK 1411 L 01

FCM 14A025
C _ Boost-up _ Abl _ B+ _ Gnd _ 180v _ 24V _ Heater _ Afc _ 16,5v

154 189H

154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _ Abl _ Afc _ Nc

MC – FBC-015

LCE CF0854
C _ B+ _ Gnd _ Afc _ 185 _ Heater _ 25 _ 15 _ Gnd _ Abl

FSV – 20A001

FCK – 14A033
FSV – 14A001
C _ B+125v _ Abl _ Nc _ Gnd _ 185 _ 46 _ Heater _ Nc _ 16,5

FTK-14A004P (samsung)

C_B+125v_ABL_ Nc_ Gnd_ 180v_24v_Ht_afc_16,5

8-598-858–00

8-598-811
C _ B+135v _ 200v _ Heater _ Gnd _ -16,5(vertkl) _ Gnd(vertkl) _ +16,5(vertkl) _ Nc _ Abl

TFB 4125 DY (thosiba)

TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc

BSC 22-01-06

BSC 25-48
BSC 25-4803
BSC 24-01N362
C _ B+ _ Nc _ afc _ gnd _ Heater _abl _ nc

BSC 24-01N4014K

BSC 25-T1010A
BSC 25-09N21A
BSC 25-05N2110A
BSC 25-09N20E
Tep _ C _ Tep _ B+ _ Tep _ Tep _ gnd _ Heater _ abl _ 180v

DCF 2217J

C _ B+ _ afc _ boost-up _ 16,5 _ 24 _ abl _ gnd _ 200v _ heater

BSC22-01N401

BSC25-1194
BSC-4803T
BSC22-20007(B+125)
BSC25-N0803A

JF0501-1901

BSC23-N0114

TCL

BSC25-0299D
JF0501-1914
BSC25-0231

BSC25-2023S

BSC25-0106
BSC25-2666S
BSC25-0111

JF0501-19959

BSC25-0235A

BSC25-05N2135H

BSC25-N0379
BSC25-3604V

84-L83-606-01

FTK14B011
COL-B115V-24-G-185V-H-ABL-G-AFC-12V

FOO67PE

F0069PE

BSC26-2631S/FA060WJ-SA

JF0501-3260S/FA071WJ-A

6174-6006H/BSC24-3366

Sẽ có ích cho bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lên đầu trang
Xuống cuối trang